Regulamin sklepu

 Regulamin 

I.INFORMACJE O FIRMIE

 1.1.   Sklep internetowy IN-GAME działający pod adresem www.in-game.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego.

Właścicielem sklepu jest firma SPORT DIREKT Dorota Nazim-Bałuk, prowadząca działalność gospodarczą, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Macedońskiej 27/17

Nr REGON: 930297796, NIP : 678 010 04 00

Podstawa działania: Wpis z dnia 2013­10­01  - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]

Adres do korespondencji:

SPORT DIREKT Dorota Nazim-Bałuk

ul. Macedońska 27/17, 51-113 Wrocław

E-mail: sklep@in-game.pl, biuro@sportdirekt.pl

Nr telefonu: +48 71 728 97 10

II.CENY

2.1.   Ceny towarów przedstawionych na stronie internetowej www.in-game.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 3.1.   Sklep IN-GAME umożliwia składanie zamówienia na jeden z następujących sposobów:

- poprzez stronę internetową www.in-game.pl;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres : sklep@in-game.pl, biuro@sportdirekt.pl

- telefonicznie, w godzinach: 9.00-17.00

3.2.   Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane przez sklep IN-GAME do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3.3.   Korzystanie ze sklepu internetowego www.in-game.pl i składanie zamówień jest możliwe w sytuacji, gdy użytkownik dysponuje następującym wyposażeniem:

- komputer klasy PC, lub urządzenie przenośne wyposażone w system operacyjny i umożliwiające połączenie z internetem;

- szerokopasmowe łącze internetowe;

- przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, JavaScript oraz CSS;

- uruchomiona obsługa plików Cookies;

- aktywne konto poczty elektronicznej.

IV.DOSTAWA

 4.1.   Towar zamówiony w sklepie internetowym www.in-game.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników (kurier, transport firmowy) wybranych w procesie składania oferty zakupu.

 4.2.   Na czas otrzymania przesyłki przez klienta składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie i przygotowanie do wysyłki) oraz czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru.

 4.3.   Produkty z adnotacją "Wysyłka w ciągu 24 godzin".

Produkty znajdują się w magazynie głównym. Jeśli zamówienie wpłynęło i zostało potwierdzone wraz z płatnością do godziny  11.00 - towar zostanie wysłany w ciągu 24h.

 4.4.   Produkty z adnotacją "Wysyłka w ciągu 48 godzin".

Jeśli zamówienie wpłynęło i zostało potwierdzone wraz z płatnością po godzinie 11.00 - towar zostanie wysłany w ciągu 48h

 4.5.   Produkty z adnotacją "Wysyłka w ciągu 2 - 5 dni".

Produkt znajduje się poza magazynem głównym, czas sprowadzenia do magazynu i wysyłki wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

 4.6.   Produkty z adnotacją "Wysyłka w ciągu 14 dni".

Produkt znajduje się poza magazynem głównym, czas sprowadzenia do magazynu i wysyłki wynosi do 14 dni roboczych.

 4.7.   Produkty z adnotacją "Oczekujemy na dostawę".

Spodziewana jest kolejna dostawa towaru. W celu ustalenia czasu dostawy prosimy o kontakt z naszym handlowcem.

 4.8.   Produkty z adnotacją "Na zamówienie".

Produkt dostępny na zamówienie. W celu ustalenia czasu realizacji prosimy o kontakt z naszym handlowcem.

 4.9.   Produkty z adnotacją "WYPRZEDAŻ - sprawdź dostępność!".

Dostępne są ostatnie sztuki danego towaru. W celu potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt z naszym handlowcem.

 4.10.   Wraz z towarem wydawane są faktura VAT albo paragon fiskalny (według życzenia klienta) z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów - dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków, kontaktując się z personelem sklepu IN-GAME

 4.11.   Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół niezbędny do uznania reklamacji

V.SPOSOBY PŁATNOŚCI

 5.1.   Sklep IN-GAME udostępnia następujące sposoby płatności:

- płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym,

- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sklepu,

- płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

Spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

5.2.   Konto bankowe sklepu IN-GAME (SPORT DIREKT):

BANK BZWBK  konto Nr: 38 1090 2402 0000 0001 2200 6996

VI.ZWROT TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 6.1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu. Wzór pisma dostępny jest TUTAJ (w formacie .pdf).

 6.2.   Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Sprzedawca. IN-GAME nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sklep.

 6.3.   Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 6.4.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (nieprefabrykowana);

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 VII. GWARANCJA JAKOŚCI

 7.1.   Wszystkie towary oferowane w sklepie IN-GAME są fabrycznie nowe, umieszczone w opakowaniach (jeśli dotyczy), w stanie dostarczonym przez producenta.

Wszystkie produkty są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Zwyczajowo okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy , a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.

 7.2.   Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu (paragon, fakturę VAT) wydany przez sprzedawcę oraz załączyć ten dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez sklep IN-GAME.

 7.3.   Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie:

- po upływie okresu gwarancji;

- w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian bądź modyfikacji przez klienta;

- w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

 7.4.   Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez IN-GAME oświadczenia klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. IN-GAME rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do serwisów producenta okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

 7.5.   Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt sprzedawcy.

 7.6.   W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części , IN-GAME s twierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji , w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, IN-GAME poinformuje o tym klienta, zwracając klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez IN-GAME kosztów.

 7.7.   Wadliwy towar klient powinien dostarczyć sklepowi IN-GAME w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta. W przypadku trudności klient może dostarczyć towar w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

 7.8.   Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Procedura reklamacji

 7.9.   Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep IN-GAME. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez personel sklepu, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

 7.10.   Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest konieczne. W celu jej identyfikacji wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego i odesłania pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres sklepu IN-GAME.

 Wzór pisma reklamacyjnego dostępny jest TUTAJ (w formacie .pdf).

 7.11.   Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (kopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, o ile została wydana z towarem (gwarancja producenta).

 7.12.   Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, które powinno zapewniać odpowiednią ochronę podczas transportu.

 7.13.   Adres pod który należy składać reklamacje:

           SPORT DIREKT Dorota Nazim-Bałuk

           ul. Glinik 139 C ,31-990 Kraków

           NIP: 6780100400

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

8.1.   Dokonując rejestracji w sklepie IN-GAME, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

8.2.   Firma IN-GAME daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wspomniane dane są poufne.

8.3.   W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu IN-GAME, w sposób automatyczny gromadzone są pliki cookies (pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika). Ich rolą jest gromadzenie informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez użytkownika.

 8.4.   Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego www.in-game.pl.

 8.5.   Sklep korzysta również  z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc.

Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią. Gromadzone informacje używane są przez rzeczoną firmę do tworzenia raportów nt. ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 

 

Outdoor

Wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, terenów rekreacyjnych

czytaj więcej

Wyposażenie obiektów sportowych

dostawa, montaż, serwis, doradztwo

czytaj więcej

Zakupy klubowe

oferta specjalna dla klubów, szkół i instytucji, możliwość negocjacji cen

czytaj więcej

Zadzwoń do nas

71 728 97 10

metody Płatności

przelew / pobranie

dostawa towaru

odiór osobisty / kurier